Меню Затваряне

Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия

wind turbines against a pink sky

Министерството на енергетиката ще следи за изпълнението и отчитането на следните индикатори, свързани с изпълнението на предложенията за изпълнение на инвестиции от крайните получатели:

  • Инсталирани и въведени в експлоатация нови мощности за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), които са присъединени към електрическата мрежа и са въведени в експлоатация след 1 януари 2023 г., MW;
  • Инсталирани и въведени в експлоатация нови мощности за ЛСС след 1 януари 2023 г., MW;
  • Капацитет на инсталираните ЛСС и въведени в експлоатация след 1 януари 2023 г., МWh.

ФИНАСИРАНЕ

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция на даден кандидат са, както следва:

•        Минимален размер на финансиране за предложение – няма;

•        Максимален размер на финансиране за един проект за едно предложение – до 58 674 900 лева.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е определен в съответствие с чл. 41, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 651/2014 е до 50% от допустимите разходи, но не повече от:

  • 743 215 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС.

Допустимите разходи се отнасят само до ЛСС (компонента съхранение на комбинирания проект). Разходите за възстановим данък върху добавената стойност са недопустими разходи.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1) разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);

2) разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА).

3) разходи за строително-монтажни работи (СМР);

4) разходи за услуги от инженерно-технически характер;

5) разходи за съоръженията за свързване на ЛСС към съоръженията на обекта, който се изгражда по комбинирания проект.

6) административни разходи за държавни и общински такси във връзка с регистрационни и разрешителни режими.

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите по настоящата процедура чрез подбор за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да предоставят банкова гаранция за участие в размер на 3% от безвъзмездното финансиране, за което се кандидатства. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност 9 месеца считано от датата на крайния срок за подаване на предложенията по т. 21.

Банковата гаранция се предоставя като обезпечение, че кандидатът ще сключи договор за финансиране със СНД при одобрено за финансиране проектно предложение. В случай, че кандидатът се откаже от договора за финансиране, оттегли предложението си и/или не се яви да го сключи в срок до 15 работни дни от влизането в сила на решението за предоставяне на средства от НПВУ, СНД има право да усвои банковата гаранция.

Да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от:

(а) 1 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW.

(б) 4 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <= 20 MW.

(в) 6 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност над 20 MW.

Кандидатите по настоящата процедура чрез подбор за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, при сключване на договор за финансиране, крайният получател предоставя в полза на СНД банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от одобреното безвъзмездно финансиране. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност до 30.09.2026 г.

Да са ангажирали технически ръководител (физическo или юридическо лице) на комбинирания проект, който да е работил по сходен проект, като сходността се определя от следните категории:

– Проект(и) с най-малко 2 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи средно напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ до 5 MW.

– Проект(и) с най-малко 5 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи средно или високо напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ: от 5 MW до 20 MW.

– Проект(и) с най-малко 20 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи високо напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ над 20 MW.

Да предвиждат инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики:

•    минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект (MW) [1];

•    да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база;

•    ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2). 

Да са за комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение. Годишно компонентът за съхранение трябва да приема най-малко 75 % от електрическата енергия, която съхранява от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база

Работите по проекта по отношение на ЛСС не трябва да са започнали преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура, а по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ – строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – Инвестицията следва да се реализира (въведени в експлоатация енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ и ЛСС) най-късно до 31 март 2026 г.ДОСТАВЧИКЪТ НА СМР ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ: – сертификат по ISO 45001 – издаден на името на изпълнителя на строителството на ЛСС;

– сертификат по ISO 9001 – издаден на името на изпълнителя на строителството на ЛСС

КЛАСИРАНЕ

Класирането на предложенията, които са преминали успешно през оценка на административното съответствие и допустимостта ще се извършва въз основа на поисканата безвъзмездна помощ за 1 MW мощност за производство на електрическа енергия от (слънчева и/или вятърна енергия), като предложенията се класират по възходящ ред на поисканата безвъзмездна помощ на единица мощност за производство от ВИ. СНД ще класира всички предложения до изчерпване на лимита на бюджета за процедурата.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТА: 12.06.2024 г. 16:30 ч.

ПРОГРАМАТА СЕ АДМИНИСТРИРА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА


Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *