Меню Затваряне

Етикет: семейни фирми

ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ

black android smartphone near black coffee cup

Процедура: BG16RFPR001-1.004 – Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Цел на финансирането: Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Кой може да кандидатства?

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2022 г., който е ≥ 2 заети лица.
 • Да отговарят на едно от следните изисквания:
 1. Да са семейно предприятие през последните 3 (три) календарни години към датата на обявяване на процедурата, в което:
 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка ИЛИ
 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието.
 • Не се считат за „семейни предприятия” тези предприятия, в които повече от половината от капитала (собствеността) се притежава от друго юридическо лице и/или едноличен търговец.

И/ИЛИ

 1. Да са предприятия с основна икономическа дейност (четиризначен цифров код съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 въз основа на данни за 2022 г.) в областта на творческите индустрии, както следва:
 • 18.11 – Печатане на вестници
 • 18.12 – Печатане на други издания и печатни продукти
 • 18.13 – Предпечатна подготовка
 • 18.14 – Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
 • 18.20 – Възпроизвеждане на записани носители
 • 58.11 – Издаване на книги
 • 58.12 – Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
 • 28.13 – Издаване на вестници
 • 58.14 – Издаване на списания и други периодични издания
 • 58.19 – Друга издателска дейност
 • 58.21 – Издаване на компютърни игри
 • 58.29 – Издаване на други програмни продукти
 • 59.11 – Производство на филми и телевизионни предавания
 • 59.12 – Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
 • 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания
 • 59.14 – Прожектиране на филми
 • 59.20 – Звукозаписване и издаване на музика
 • 60.10 – Създаване и излъчване на радиопрограми
 • 60.20 – Създаване и излъчване на телевизионни програми
 • 71.11 – Архитектурни дейности
 • 73.11 – Дейност на рекламни агенции
 • 74.10 – Специализирани дейности в областта на дизайна
 • 74.20 – Дейности в областта на фотографията
 • 90.01 – Изпълнителско изкуство
 • 90.02 – Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
 • 90.03 – Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
 • 90.04 – Експлоатация на зали за представления
 • 91.01 – Дейност на библиотеки и архиви
 • 91.02 – Дейност на музеи
 • 91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
 1. Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятиетоМинимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.Максимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
Микропредприятие≥ 50 000 лева≤ 450 000
Малко предприятие≥ 75 000 лева≤ 800 000

ВАЖНО: При определяне на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. ще се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите на кандидата за всяка от трите посочени години, без да се отчитат данните на негови свързани предприятия и/или предприятия-партньори (ако има такива), послужили за определяне на категорията (статуса) на предприятието съгласно ЗМСП.

 • Да са заявили подкрепа само за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2022 г. – приложимо за семейните предприятия съгласно подт. 1) и за предприятията с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии съгласно подт. 2), по-горе ИЛИ
 • Да са заявили подкрепа за дейност съгласно Списъка на занаятите – Приложение № 1 към Закона за занаятите, с която собственикът/ците на предприятието е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара – приложимо за предприятията, отговарящи на изискването по подт. 3) по-горе.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Не са допустими предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД-2008 на НСИ попадат  в сектор С – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители”;
 • 10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор риболов и сектора на рибарството и аквакултурите, които са целева група за подкрепа по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са проектни предложения, включващи следните дейности:

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност).

В рамките на Дейност 1 е допустимо придобиването на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за производствения процес, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна).

В рамките на Дейност 2 е допустимо само създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата.

ВАЖНО: Проектите трябва задължително да включват Дейност 1. Дейност 2 не е задължителна и може да бъде включена в проектните предложения по преценка на кандидатите в допълнение на Дейност 1.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес под стойностния праг на същественост за ДМА, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа.

ВАЖНО: Общите допустими разходи (безвъзмездна финансова помощ и собствено съфинансиране на кандидата) за създаване на онлайн магазин не трябва да надвишават 10 000 лв.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Минималният и максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по индивидуалните проекти е както следва:

Минимален размер на помощтаМаксимален размер на помощта
25 000 лева150 000 лева

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездната финансова помощ по проектите, е както следва:

Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта
Микро и малки предприятия60%

6. Какъв е срокът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

7. Какъв е общият размер на средствата по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” е 117 514 155 лв.