Меню Затваряне

Етикет: земеделие

Стартира прием по интервенции от Национална програма за пчеларство

brown and black bee on yellow flower nectar

Финансовият ресурс по програмата за 2024 г. е 6 286 800.97 лева. Кандидатите подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

По интервенциите в сектора на пчеларството се предоставя финансова помощ за една или повече дейности, както следва:

 1. „Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации“ за дейностите:

 а) „Информационни семинари/лектории за повишаване на знанията по конкретни теми, насочени към сектор пчеларство“;

 б) „Демонстрационни дейности и посещения на земеделски стопанства (демонстрационен обект) за краткосрочен обмен на опит“;

 в) „Разработване на наръчник/наръчници за добри практики, включително нормативни изисквания в пчеларството“;

 2. „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“ за дейностите:

 а) „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“;

 б) „Тестване на пчелните семейства за степента на опаразитеност с причинителя на вароатозата – Varroa destructor“;

 3. „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери“;

4. „Рационализиране на подвижното пчеларство“ за дейностите:

 а) „Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“;

 б) „Възстановяване на част от разходите при практикуване на подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства“;

 5. „Инвестиции в материални и нематериални активи“ за осигуряване на техническо оборудване, машини и съоръжения за добив и първична обработка на пчелни продукти, както и за обезпечаване на дейности, свързани с отглеждането и здравето на пчелните семейства;

6. „Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества“ за дейностите:

 а) „Извършване на физикохимичен анализ на пчелен мед и пчелни продукти“;

 б) „Извършване на анализи за наличие на остатъци от пестициди в хранителни запаси, восък и трупчета на пчели“;

 7. „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“;

 8. „Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ за дейността „Изпълнение на изследователски проекти, създаващи добавена стойност в областта на пчеларството“;

          9. „Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти“ за дейността „Организиране и провеждане на национално ниво на изложения, пресконференции, информационни кампании, фестивали, панаири“.

От 01.01.2023 година е в сила новият Стратегически план за развитието на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.

Новата зелена архитектура ще включва базовите изисквания и интервенциите, свързани с околна среда и климат в първи и втори стълб. По този начин се цели постигане на една от основните реформи в следващия програмен период – подобряване на влиянието на селското стопанство към климата и околната среда.

Осъществяването на целите по отношение на климата, околната среда и биологичното разнообразие ще се осигури по няколко начина, като единият от тях ще бъде въвеждането на задължителни изисквания, т.нар. условност, както и интервенции в първи и втори стълб. Интервенциите в първи и втори стълб допълват останалите налични инструменти в подкрепа на целите на ОСП и позволяват да се надхвърлят изискванията предвидени в условността. Еко схемите съответстват на целите на Зелената сделка и целят принос като създават стимули за земеделските стопани за прилагане на земеделски практики, които са благоприятни за климата и околната среда. Еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура и Еко схемата за буферни екологични ивици ще имат принос върху поддържането на екологична инфраструктура в рамките на земеделските земи. Земеделските стопани ще бъдат стимулирани да поддържат елементи на ландшафта в рамките на своите стопанства. Еко схемата за намаляване използването на пестициди ще насърчи земеделските стопани да не прилагат тотални хербициди и продукти за растителна защита, попадащи в първа професионална категория на употреба. Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал насърчава прилагането на зелено торене и органично наторяване. Интервенцията ще стимулира поддържането на зимна покривка и намаляване използването на изкуствени торове, без да има риск от спад на почвеното плодородие. Новата ОСП е амбициозна по отношение на околната среда и определя редица мерки, насочени към насърчаване на земеделските стопани да възприемат по-екологосъобразни земеделски практики. Сред тях са освен стандарти за по-голяма обвързаност с условия, които земеделските стопани трябва да спазват, за да получават подпомагане по линия на ОСП, но и агроекологични интервенции за подпомагане и/или стимулиране на земеделските стопани да прилагат селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда

Изготвяне на цифрови модели

gemerland chanava

Изготвяме файлове с цифрови модели на обработваните от Вас площи, съвместими с GPS приемник, дрон или смартфон (.shp .kml .kmz и други формати).

Цялостно изготвяне на заявления за подпомагане в СЕУ и ИСУН. Очертаване на земеделски площи. Консултация при изпълнение на ангажименти по Агроекология и климат, Биологично земеделие и еко схеми. Дружеството осъществява дейност на територията на цялата страна