Меню Затваряне

Етикет: агер консулт

Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение – фирми

solar panels

„Агер консулт“ ЕООД предлага безплатна консултация относно условията за допустимост по мярката за подпомагане

Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на ВЕИ за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.
Допустими кандидати:

1) Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Попадат в една от следните категории предприятия:

микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (персонал от 50 до 249 души).
малки дружества със средна пазарна капитализация – компании с годишен оборот до 97 500 000 лв., или стойност на активите до 84 000 000 лв., с персонал от 250 до 499 души.
дружества със средна пазарна капитализация – компании с годишен оборот до 97 500 000 лв., или стойност на активите до 84 000 000 лв., с персонал от 500 до 1500 души.
4) Имат реализирали нетни приходи от продажби за 2021 г., както следва:

микро предприятие: ≥ 80 000 лева
малко предприятие: ≥ 200 000 лева
средно предприятие: ≥ 800 000 лева
малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация: ≥ 3 000 000 лева
Недопустими кандидати – предприятия от следните сектори:

сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“
сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“
сектор K „Финансови и застрахователни дейности“
сектор О „Държавно управление“
сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“
сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“
Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

ВАЖНО:

Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система не трябва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.
Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система.
Като отговарящи на изискването биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н.

Инвестицията трябва да се изпълнява върху сграда/имот, които са изцяло собственост на кандидата или за която единствено кандидатът има учредено право на строеж.
Допустими разходи:

разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.
разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи;
Важно: Максимална цена за изграждане на фотоволтаична система в комбинация с батерии за съхранение – до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение

Минимален размер на помощта: 75 000 лева.

Максимален размер на помощта: 1 000 000 лева, но НЕ повече от:

за микропредприятия – 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
за малки предприятия – 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
за средни предприятия – 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021
малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 10% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Процент на финансиране – процентът на безвъзмездна помощ при място на изпълнение в/извън Югозападен регион е както седва:

50%/50% за микро и малки предприятия;
45%/50% за средни предприятия;
35%/45% за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация.
Общ бюджет по процедурата: 200 000 000 лева

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2023 г.

Отворена е процедура BG-RRP-4.021 – Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Ще се финансират на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, включително на сгради от сектор туризъм

Цели на процедурата

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление;
 • Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ).

Допустими кандидати

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са Големи предприятия – предприятия, които не отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) №651/2014.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г

Допустими разходи

 • разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 • разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
 • разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
 • разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;
 • разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
 • разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

От 01.01.2023 година е в сила новият Стратегически план за развитието на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.

Новата зелена архитектура ще включва базовите изисквания и интервенциите, свързани с околна среда и климат в първи и втори стълб. По този начин се цели постигане на една от основните реформи в следващия програмен период – подобряване на влиянието на селското стопанство към климата и околната среда.

Осъществяването на целите по отношение на климата, околната среда и биологичното разнообразие ще се осигури по няколко начина, като единият от тях ще бъде въвеждането на задължителни изисквания, т.нар. условност, както и интервенции в първи и втори стълб. Интервенциите в първи и втори стълб допълват останалите налични инструменти в подкрепа на целите на ОСП и позволяват да се надхвърлят изискванията предвидени в условността. Еко схемите съответстват на целите на Зелената сделка и целят принос като създават стимули за земеделските стопани за прилагане на земеделски практики, които са благоприятни за климата и околната среда. Еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура и Еко схемата за буферни екологични ивици ще имат принос върху поддържането на екологична инфраструктура в рамките на земеделските земи. Земеделските стопани ще бъдат стимулирани да поддържат елементи на ландшафта в рамките на своите стопанства. Еко схемата за намаляване използването на пестициди ще насърчи земеделските стопани да не прилагат тотални хербициди и продукти за растителна защита, попадащи в първа професионална категория на употреба. Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал насърчава прилагането на зелено торене и органично наторяване. Интервенцията ще стимулира поддържането на зимна покривка и намаляване използването на изкуствени торове, без да има риск от спад на почвеното плодородие. Новата ОСП е амбициозна по отношение на околната среда и определя редица мерки, насочени към насърчаване на земеделските стопани да възприемат по-екологосъобразни земеделски практики. Сред тях са освен стандарти за по-голяма обвързаност с условия, които земеделските стопани трябва да спазват, за да получават подпомагане по линия на ОСП, но и агроекологични интервенции за подпомагане и/или стимулиране на земеделските стопани да прилагат селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда