Меню Затваряне

[vcj_heading heading=“h1″ style=“style1″ size=“default“ animation=“zoomIn“ animation_speed=“2″ animation_delay=“0″]

Ние сме АГЕР КОНСУЛТ ЕООД

[/vcj_heading]

“Агер консулт“  ЕООД представлява частна консултантска компания, чиято дейност се фокусира върху разработката и управлението на проекти, свързани с европейските фондове, национални програми и различни други международни програми за финансиране. Работим по всички програми, чрез които можем да осигурим подкрепа на нашите клиенти в различните браншове: производство, търговия, туризъм, зелени енергийни източници, земеделие и животновъдство, преработка и други.

[vcj_heading heading=“h3″ style=“style1″ size=“default“ animation_speed=“2″ animation_delay=“0″]

Предимства:

[/vcj_heading][vcj_list list_content=“Безплатно запознаване с възможностите за финансиране, критериите за допустимост и оценка на шансовете за получаване на финансиране на проектното предложение.“ icon=“ti-check“ style=“style3″ align=“center“][vcj_list list_content=“Експедитивна работа: Работим по проекти дори да остават по-малко от 30 дни преди крайния срок на подаване на документи по мярката.“ icon=“ti-check“ style=“style3″ align=“center“][vcj_list list_content=“Пълно съобразяване с изискванията на клиента: За нас връзката консултант-клиент е от изключително значение за резултата от проекта.“ icon=“ti-check“ style=“style3″ align=“center“][vcj_list list_content=“Представяне на допълнителни услуги: Цялостни решения за стопанството, предлагане на земеделска земя, счетоводни и правни консултации. Контакт с доставчици, маркетингови проучвания и строителни разрешения.“ icon=“ti-check“ style=“style3″ align=“center“]

АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ


Информация за всички актуални и други финансиращи програми за безвъзмездна помощ, по които може да кандидатствате за финансиране.

BG-RRP-4.023 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I


Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.
Конкретни цели:
• Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
• Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
• Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
• Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
• Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
• Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.


ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ

BG-RRP-3.006 – Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи.

Адаптирана работна среда

Допустими кандидати:
1) Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Имат минимум три приключени финансови години.
3) Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души), средно предприятие (персонал от 50 до 249 души) или голямо предприятие (персонал ≥ 250 души).
Процент на финансиране: до 100%
Общ бюджет на процедурата: 100 000 000 лева
Допустими разходи: разходи за СМР, придобиване на ДМА/ДНА и материали, водещи до подобряване на работната среда – създаване на възможност за дистанционна работа, обезопасяване на машини, подобряване на санитарно-хигиенните условия, подходящо осветление, постигане на по-ниски нива на шум, закупуване на лични предпазни средства, работно облекло и др.
Индикативен срок за обявяване: първо тримесечие на 2023 г.

[vcj_heading style=“style1″ text_color=“#4f1616″ font_bold=“body“ size=“xl“ animation=“fadeInUp“ animation_speed=“2″ animation_delay=“0″]

Услуги

[/vcj_heading][vcj_empty_space height=“80px“ css=“.vc_custom_1673520684503{background-image: url(https://ager.bg/wp-content/uploads/2016/05/Portfolio_5_1.jpg?id=575) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}“]

  • Управление на проекти на бенефициенти, кандидатстващи за финансиране от оперативните програми на ЕС;
  • Посредничество при намиране на инвестиционно финансиране;
  • Трансфер на технологии и „ноу-хау“;
  • Помощ на чуждестранни инвеститори;
  • Международни проекти за бизнес развитие;
  • Цялостно управление на стопанства на земеделски производители
  • Изготвяне на регистрация на земеделски производител, подаване на заявления в система за електронни услуги (СЕУ)
  • Изготвяне на цифрови географски данни, справки и географски модели чрез CADIS
  • Професионално управление на земеделски земи
  • Покупка и продажба на земя, отдаване под наем и аренда
[vcj_icon_box icon=“icon-envelope“ title=“Имейл:“ improved_responsiveness=“1″ style=“style2″ alignment=“left“ color_title=“#ffffff“ color_text=“#e1edef“ color_icon=“#ffffff“]ststefanowv@abv.bg[/vcj_icon_box]
[vcj_icon_box icon=“icon-location-pin“ title=“Адрес:“ improved_responsiveness=“1″ style=“style2″ alignment=“left“ color_title=“#ffffff“ color_text=“#e1edef“ color_icon=“#ffffff“]гр. Велико Търново
ул. Вела Благоева №3, ет. 2[/vcj_icon_box]
[vcj_icon_box icon=“icon-phone“ title=“Телефон“ improved_responsiveness=“1″ style=“style2″ alignment=“left“ color_title=“#ffffff“ color_text=“#e1edef“ color_icon=“#ffffff“]+359888821001[/vcj_icon_box]