Меню Затваряне

Автор: ager

Стартира прием по интервенции от Национална програма за пчеларство

brown and black bee on yellow flower nectar

Финансовият ресурс по програмата за 2024 г. е 6 286 800.97 лева. Кандидатите подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

По интервенциите в сектора на пчеларството се предоставя финансова помощ за една или повече дейности, както следва:

 1. „Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации“ за дейностите:

 а) „Информационни семинари/лектории за повишаване на знанията по конкретни теми, насочени към сектор пчеларство“;

 б) „Демонстрационни дейности и посещения на земеделски стопанства (демонстрационен обект) за краткосрочен обмен на опит“;

 в) „Разработване на наръчник/наръчници за добри практики, включително нормативни изисквания в пчеларството“;

 2. „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“ за дейностите:

 а) „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“;

 б) „Тестване на пчелните семейства за степента на опаразитеност с причинителя на вароатозата – Varroa destructor“;

 3. „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери“;

4. „Рационализиране на подвижното пчеларство“ за дейностите:

 а) „Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“;

 б) „Възстановяване на част от разходите при практикуване на подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства“;

 5. „Инвестиции в материални и нематериални активи“ за осигуряване на техническо оборудване, машини и съоръжения за добив и първична обработка на пчелни продукти, както и за обезпечаване на дейности, свързани с отглеждането и здравето на пчелните семейства;

6. „Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества“ за дейностите:

 а) „Извършване на физикохимичен анализ на пчелен мед и пчелни продукти“;

 б) „Извършване на анализи за наличие на остатъци от пестициди в хранителни запаси, восък и трупчета на пчели“;

 7. „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“;

 8. „Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ за дейността „Изпълнение на изследователски проекти, създаващи добавена стойност в областта на пчеларството“;

          9. „Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти“ за дейността „Организиране и провеждане на национално ниво на изложения, пресконференции, информационни кампании, фестивали, панаири“.

Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение – фирми

solar panels

„Агер консулт“ ЕООД предлага безплатна консултация относно условията за допустимост по мярката за подпомагане

Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на ВЕИ за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.
Допустими кандидати:

1) Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Попадат в една от следните категории предприятия:

микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (персонал от 50 до 249 души).
малки дружества със средна пазарна капитализация – компании с годишен оборот до 97 500 000 лв., или стойност на активите до 84 000 000 лв., с персонал от 250 до 499 души.
дружества със средна пазарна капитализация – компании с годишен оборот до 97 500 000 лв., или стойност на активите до 84 000 000 лв., с персонал от 500 до 1500 души.
4) Имат реализирали нетни приходи от продажби за 2021 г., както следва:

микро предприятие: ≥ 80 000 лева
малко предприятие: ≥ 200 000 лева
средно предприятие: ≥ 800 000 лева
малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация: ≥ 3 000 000 лева
Недопустими кандидати – предприятия от следните сектори:

сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“
сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“
сектор K „Финансови и застрахователни дейности“
сектор О „Държавно управление“
сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“
сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“
Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

ВАЖНО:

Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система не трябва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.
Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система.
Като отговарящи на изискването биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н.

Инвестицията трябва да се изпълнява върху сграда/имот, които са изцяло собственост на кандидата или за която единствено кандидатът има учредено право на строеж.
Допустими разходи:

разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.
разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи;
Важно: Максимална цена за изграждане на фотоволтаична система в комбинация с батерии за съхранение – до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение

Минимален размер на помощта: 75 000 лева.

Максимален размер на помощта: 1 000 000 лева, но НЕ повече от:

за микропредприятия – 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
за малки предприятия – 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
за средни предприятия – 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021
малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 10% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Процент на финансиране – процентът на безвъзмездна помощ при място на изпълнение в/извън Югозападен регион е както седва:

50%/50% за микро и малки предприятия;
45%/50% за средни предприятия;
35%/45% за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация.
Общ бюджет по процедурата: 200 000 000 лева

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2023 г.

Енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

electricity industry pollution smoke

Цел на процедурата: eнергийно обновяване и подобряване на енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Допустими кандидати:

1) Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души), средно предприятие (персонал от 50 до 249 души) или голямо предприятие (персонал ≥ 250 души).

4)  Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 • микро предприятие: ≥ 70 000 лв.
 • малко предприятие: ≥ 150 000 лв.
 • средно предприятие: ≥ 650 000 лв.
 • голямо предприятие: ≥ 3 500 000 лв.

Недопустими кандидати – предприятия от следните сектори:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“
 • сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“

Допустими разходи:

1) Разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг), свързани с:

 • Прилагане на мерки за ЕЕ (отоплителни системи, системи за охлаждане, вентилация, саниране на сгради, осветление и др.).
 • Прилагане на мерки за ВЕИ, предвидени в енергийното обледване.
 • Съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.

2) Разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;

3) Разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;

4) Разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за проекти в режим на минимална помощ;

5) Разходи за авторски и строителен надзор, съгласно ЗУТ;

6) Разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;

Необходими технически документи при кандидатстване:

1) Обследване за енергийна ефективност на съответната сграда

 • за сгради в сферата на производството – доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, за сградата, включена в предложението за изпълнение на инвестиция.
 • за сгради сферата на търговията и услугите, включително в сектор „Туризъм“ – доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, за сградата, включена в предложението за изпълнение на инвестиция.

2) КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки в обследванията за енергийна ефективност

3) Писмо от РИОСВ/МОСВ, че не е необходим ОВОС или Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или издадени Решения по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

7) Разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

Отворена е процедура BG-RRP-4.021 – Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Ще се финансират на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, включително на сгради от сектор туризъм

Цели на процедурата

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление;
 • Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ).

Допустими кандидати

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са Големи предприятия – предприятия, които не отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) №651/2014.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г

Допустими разходи

 • разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 • разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
 • разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
 • разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;
 • разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
 • разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

photo of pen beside ink

Допустими кандидати по процедурата са микро, малки и средни предприятия  регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. развиващи икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати, които са:

Предприятия, чиято основна или допълнителна икономическа дейност съгласно КИД 2008 (Приложение 12), за която е заявена подкрепа попада в Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81. „Производство на захар”;

– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02. „Производство на вина от грозде”;

– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06. „Производство на малц”.


Процент на съфинансиране:

Категория на предприятието – кандидат/партньорМаксимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)[2]Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия50 %София град (столица): 40% София област: 50% Област Благоевград: 50% Област Перник: 40% Област Кюстендил: 45%
Средни предприятия50 %София град (столица): 30% София област: 50% Област Благоевград: 50% Област Перник: 30% Област Кюстендил: 35%
  Големи предприятия    30 %София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил: 20 %


Допустими дейности:

Процедурата е пряко насочена към насърчаване на инвестициите в кръгови решения за намаляване на ресурсния отпечатък чрез прилагане на технологии за рециклиране и повторна употреба на отпадъци, увеличаване използването на ресурси на биологична основа, ограничаване употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, удължаване на жизнения цикъл на продуктите и други методи, осигуряващи създаването на стойност въз основа на кръгови модели за производство и потребление. Мярката следва да допринeсе за насърчаване на промишлената симбиоза[1] по веригата на стойността, увеличаване на конкурентоспособността на производствените предприятия и развитие на потенциала им за устойчив растеж.

I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1) Предотвратяване[3] или намаляване образуването на отпадъци[4] чрез внедряване на технологии за:

– подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и влагането им като суровина[5] в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти).

2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:

– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или

– повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или

– влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или

– заместване или намаляване на употребата на опасни вещества[6], влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.

3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

– заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба[7], биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или

– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и,  и/или

– осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.

4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:

– повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

– осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или

– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.


[

От 01.01.2023 година е в сила новият Стратегически план за развитието на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.

Новата зелена архитектура ще включва базовите изисквания и интервенциите, свързани с околна среда и климат в първи и втори стълб. По този начин се цели постигане на една от основните реформи в следващия програмен период – подобряване на влиянието на селското стопанство към климата и околната среда.

Осъществяването на целите по отношение на климата, околната среда и биологичното разнообразие ще се осигури по няколко начина, като единият от тях ще бъде въвеждането на задължителни изисквания, т.нар. условност, както и интервенции в първи и втори стълб. Интервенциите в първи и втори стълб допълват останалите налични инструменти в подкрепа на целите на ОСП и позволяват да се надхвърлят изискванията предвидени в условността. Еко схемите съответстват на целите на Зелената сделка и целят принос като създават стимули за земеделските стопани за прилагане на земеделски практики, които са благоприятни за климата и околната среда. Еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура и Еко схемата за буферни екологични ивици ще имат принос върху поддържането на екологична инфраструктура в рамките на земеделските земи. Земеделските стопани ще бъдат стимулирани да поддържат елементи на ландшафта в рамките на своите стопанства. Еко схемата за намаляване използването на пестициди ще насърчи земеделските стопани да не прилагат тотални хербициди и продукти за растителна защита, попадащи в първа професионална категория на употреба. Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал насърчава прилагането на зелено торене и органично наторяване. Интервенцията ще стимулира поддържането на зимна покривка и намаляване използването на изкуствени торове, без да има риск от спад на почвеното плодородие. Новата ОСП е амбициозна по отношение на околната среда и определя редица мерки, насочени към насърчаване на земеделските стопани да възприемат по-екологосъобразни земеделски практики. Сред тях са освен стандарти за по-голяма обвързаност с условия, които земеделските стопани трябва да спазват, за да получават подпомагане по линия на ОСП, но и агроекологични интервенции за подпомагане и/или стимулиране на земеделските стопани да прилагат селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда

Изготвяне на цифрови модели

gemerland chanava

Изготвяме файлове с цифрови модели на обработваните от Вас площи, съвместими с GPS приемник, дрон или смартфон (.shp .kml .kmz и други формати).

Цялостно изготвяне на заявления за подпомагане в СЕУ и ИСУН. Очертаване на земеделски площи. Консултация при изпълнение на ангажименти по Агроекология и климат, Биологично земеделие и еко схеми. Дружеството осъществява дейност на територията на цялата страна