Меню Затваряне

Месец: март 2023

Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение – фирми

solar panels

„Агер консулт“ ЕООД предлага безплатна консултация относно условията за допустимост по мярката за подпомагане

Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на ВЕИ за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.
Допустими кандидати:

1) Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Попадат в една от следните категории предприятия:

микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (персонал от 50 до 249 души).
малки дружества със средна пазарна капитализация – компании с годишен оборот до 97 500 000 лв., или стойност на активите до 84 000 000 лв., с персонал от 250 до 499 души.
дружества със средна пазарна капитализация – компании с годишен оборот до 97 500 000 лв., или стойност на активите до 84 000 000 лв., с персонал от 500 до 1500 души.
4) Имат реализирали нетни приходи от продажби за 2021 г., както следва:

микро предприятие: ≥ 80 000 лева
малко предприятие: ≥ 200 000 лева
средно предприятие: ≥  800 000 лева
малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация: ≥ 3 000 000 лева
Недопустими кандидати – предприятия от следните сектори:

сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“
сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“
сектор K „Финансови и застрахователни дейности“
сектор О „Държавно управление“
сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“
сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“
Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

ВАЖНО:

Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система не трябва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.
Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система.
Като отговарящи на изискването биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н.

Инвестицията трябва да се изпълнява върху сграда/имот, които са изцяло собственост на кандидата или за която единствено кандидатът има учредено право на строеж.
Допустими разходи:

разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.
разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи;
Важно: Максимална цена за изграждане на фотоволтаична система в комбинация с батерии за съхранение – до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение

Минимален размер на помощта: 75 000 лева.

Максимален размер на помощта: 1 000 000 лева, но НЕ повече от:

за микропредприятия – 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
за малки предприятия – 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
за средни предприятия – 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021
малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 10% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Процент на финансиране – процентът на безвъзмездна помощ при място на изпълнение в/извън Югозападен регион е както седва:

50%/50% за микро и малки предприятия;
45%/50% за средни предприятия;
35%/45% за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация.
Общ бюджет по процедурата: 200 000 000 лева

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2023 г.