Меню Затваряне

Месец: януари 2023

От 01.01.2023 година е в сила новият Стратегически план за развитието на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.

Новата зелена архитектура ще включва базовите изисквания и интервенциите, свързани с околна среда и климат в първи и втори стълб. По този начин се цели постигане на една от основните реформи в следващия програмен период – подобряване на влиянието на селското стопанство към климата и околната среда.

Осъществяването на целите по отношение на климата, околната среда и биологичното разнообразие ще се осигури по няколко начина, като единият от тях ще бъде въвеждането на задължителни изисквания, т.нар. условност, както и интервенции в първи и втори стълб. Интервенциите в първи и втори стълб допълват останалите налични инструменти в подкрепа на целите на ОСП и позволяват да се надхвърлят изискванията предвидени в условността. Еко схемите съответстват на целите на Зелената сделка и целят принос като създават стимули за земеделските стопани за прилагане на земеделски практики, които са благоприятни за климата и околната среда. Еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура и Еко схемата за буферни екологични ивици ще имат принос върху поддържането на екологична инфраструктура в рамките на земеделските земи. Земеделските стопани ще бъдат стимулирани да поддържат елементи на ландшафта в рамките на своите стопанства. Еко схемата за намаляване използването на пестициди ще насърчи земеделските стопани да не прилагат тотални хербициди и продукти за растителна защита, попадащи в първа професионална категория на употреба. Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал насърчава прилагането на зелено торене и органично наторяване. Интервенцията ще стимулира поддържането на зимна покривка и намаляване използването на изкуствени торове, без да има риск от спад на почвеното плодородие. Новата ОСП е амбициозна по отношение на околната среда и определя редица мерки, насочени към насърчаване на земеделските стопани да възприемат по-екологосъобразни земеделски практики. Сред тях са освен стандарти за по-голяма обвързаност с условия, които земеделските стопани трябва да спазват, за да получават подпомагане по линия на ОСП, но и агроекологични интервенции за подпомагане и/или стимулиране на земеделските стопани да прилагат селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда