Меню Затваряне

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕКТОРНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Определянето на секторната принадлежност на Вашият бизнес и кодът според Класификацията на икономическите дейности (КИД), е важна стъпка при кандидатстването по европрограми. Обикновено, точно на тази база се определя допустимостта на кандидата по проекта, както и какви проекти би могло да се финансират.

С цел да се избегне припокриването на различни програми, финансирани от ЕС е въведено разграничение, по отношение на секторите (отраслите), кандидатите (бенефициентите) и видовете дейности (проекти), които могат да бъдат финансирани по всяка от тях.

Основни разлики при инвестиционните проекти за фирмите са:

  • Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/, която финансира дейности в областта на селското стопанство – земеделие и животновъдство и горско стопанство, дейности по преработка и маркетинг на селскостопански продукти . По нея се финансират и проекти на микропредприятия, независимо от стопанската им дейност. които имат седалище и осъществяват дейността си в селска община.
  • Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/, финансира проекти в сектора на рибарството, аквакултурите и техните спомагателни дейности.
  • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/, финансира всякакви проекти на фирми, извън секторите и дейностите, финансирани от ПМДР и ПРСР, но основно насочено към проекти от „Преработващата промишленост“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), финансира неинвестиционни проекти, свързани с наемане на безработни лица, професионално обучение и квалификация, подобряване на условията на труд, и други, на фирми от всички сектори.