Меню Затваряне

Категория: УСЛУГИ

Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение – фирми

solar panels

„Агер консулт“ ЕООД предлага безплатна консултация относно условията за допустимост по мярката за подпомагане

Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на ВЕИ за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.
Допустими кандидати:

1) Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Попадат в една от следните категории предприятия:

микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (персонал от 50 до 249 души).
малки дружества със средна пазарна капитализация – компании с годишен оборот до 97 500 000 лв., или стойност на активите до 84 000 000 лв., с персонал от 250 до 499 души.
дружества със средна пазарна капитализация – компании с годишен оборот до 97 500 000 лв., или стойност на активите до 84 000 000 лв., с персонал от 500 до 1500 души.
4) Имат реализирали нетни приходи от продажби за 2021 г., както следва:

микро предприятие: ≥ 80 000 лева
малко предприятие: ≥ 200 000 лева
средно предприятие: ≥ 800 000 лева
малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация: ≥ 3 000 000 лева
Недопустими кандидати – предприятия от следните сектори:

сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“
сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“
сектор K „Финансови и застрахователни дейности“
сектор О „Държавно управление“
сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“
сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“
Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

ВАЖНО:

Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система не трябва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.
Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система.
Като отговарящи на изискването биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н.

Инвестицията трябва да се изпълнява върху сграда/имот, които са изцяло собственост на кандидата или за която единствено кандидатът има учредено право на строеж.
Допустими разходи:

разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.
разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи;
Важно: Максимална цена за изграждане на фотоволтаична система в комбинация с батерии за съхранение – до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение

Минимален размер на помощта: 75 000 лева.

Максимален размер на помощта: 1 000 000 лева, но НЕ повече от:

за микропредприятия – 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
за малки предприятия – 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
за средни предприятия – 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021
малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 10% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Процент на финансиране – процентът на безвъзмездна помощ при място на изпълнение в/извън Югозападен регион е както седва:

50%/50% за микро и малки предприятия;
45%/50% за средни предприятия;
35%/45% за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация.
Общ бюджет по процедурата: 200 000 000 лева

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2023 г.

Енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

electricity industry pollution smoke

Цел на процедурата: eнергийно обновяване и подобряване на енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Допустими кандидати:

1) Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души), средно предприятие (персонал от 50 до 249 души) или голямо предприятие (персонал ≥ 250 души).

4)  Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 • микро предприятие: ≥ 70 000 лв.
 • малко предприятие: ≥ 150 000 лв.
 • средно предприятие: ≥ 650 000 лв.
 • голямо предприятие: ≥ 3 500 000 лв.

Недопустими кандидати – предприятия от следните сектори:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“
 • сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“

Допустими разходи:

1) Разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг), свързани с:

 • Прилагане на мерки за ЕЕ (отоплителни системи, системи за охлаждане, вентилация, саниране на сгради, осветление и др.).
 • Прилагане на мерки за ВЕИ, предвидени в енергийното обледване.
 • Съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.

2) Разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;

3) Разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;

4) Разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за проекти в режим на минимална помощ;

5) Разходи за авторски и строителен надзор, съгласно ЗУТ;

6) Разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;

Необходими технически документи при кандидатстване:

1) Обследване за енергийна ефективност на съответната сграда

 • за сгради в сферата на производството – доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, за сградата, включена в предложението за изпълнение на инвестиция.
 • за сгради сферата на търговията и услугите, включително в сектор „Туризъм“ – доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, за сградата, включена в предложението за изпълнение на инвестиция.

2) КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки в обследванията за енергийна ефективност

3) Писмо от РИОСВ/МОСВ, че не е необходим ОВОС или Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или издадени Решения по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

7) Разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

Изготвяне на цифрови модели

gemerland chanava

Изготвяме файлове с цифрови модели на обработваните от Вас площи, съвместими с GPS приемник, дрон или смартфон (.shp .kml .kmz и други формати).

Цялостно изготвяне на заявления за подпомагане в СЕУ и ИСУН. Очертаване на земеделски площи. Консултация при изпълнение на ангажименти по Агроекология и климат, Биологично земеделие и еко схеми. Дружеството осъществява дейност на територията на цялата страна