Меню Затваряне

Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

photo of pen beside ink

Допустими кандидати по процедурата са микро, малки и средни предприятия  регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. развиващи икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати, които са:

Предприятия, чиято основна или допълнителна икономическа дейност съгласно КИД 2008 (Приложение 12), за която е заявена подкрепа попада в Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81. „Производство на захар”;

– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02. „Производство на вина от грозде”;

– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06. „Производство на малц”.


Процент на съфинансиране:

Категория на предприятието – кандидат/партньорМаксимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)[2]Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия50 %София град (столица): 40% София област: 50% Област Благоевград: 50% Област Перник: 40% Област Кюстендил: 45%
Средни предприятия50 %София град (столица): 30% София област: 50% Област Благоевград: 50% Област Перник: 30% Област Кюстендил: 35%
  Големи предприятия    30 %София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил: 20 %


Допустими дейности:

Процедурата е пряко насочена към насърчаване на инвестициите в кръгови решения за намаляване на ресурсния отпечатък чрез прилагане на технологии за рециклиране и повторна употреба на отпадъци, увеличаване използването на ресурси на биологична основа, ограничаване употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, удължаване на жизнения цикъл на продуктите и други методи, осигуряващи създаването на стойност въз основа на кръгови модели за производство и потребление. Мярката следва да допринeсе за насърчаване на промишлената симбиоза[1] по веригата на стойността, увеличаване на конкурентоспособността на производствените предприятия и развитие на потенциала им за устойчив растеж.

I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1) Предотвратяване[3] или намаляване образуването на отпадъци[4] чрез внедряване на технологии за:

– подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и влагането им като суровина[5] в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти).

2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:

– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или

– повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или

– влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или

– заместване или намаляване на употребата на опасни вещества[6], влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.

3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

– заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба[7], биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или

– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и,  и/или

– осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.

4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:

– повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

– осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или

– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.


[

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *